​​PRINCE2® for styregrupper
​(Ledelse af et PRINCE2® projekt)

​Dette seminar introducerer PRINCE2® på en måde, som er specielt målrettet ledere, der varetager positioner i en Styregruppe i et projekt.


PRINCE2® kan anvendes til planlægning og styring af leveranceprojekter af enhver type, størrelse og omfang og anvendes i stigende grad som “best practice” projektstyringsmetoden indenfor såvel den offentlige som den private sektor.

Seminaret er målrettet til:

Beslutningstagere og ledere, der deltager i styregrupper.

Ledere som ønsker en øget forståelse af principperne i PRINCE2®. Seminaret fokuserer på projektets organisering og styregruppens kontrolmuligheder.


Ledere som ønsker kendskab til PRINCE2® for derigennem at identificere konsekvenser i deres egen organisation for nuværende og fremtidige projekter ved anvendelse af PRINCE2®.

Målsætningerne for dette seminar er:

  • at give beslutningstagere og ledere en overordnet forståelse af fordele og principper i en struktureret tilgang til projektstyring ved anvendelse af PRINCE2®.
  • at give beslutningstagere forståelse af principperne i PRINCE2® og her specielt processen ”Ledelse af et Projekt”.
  • at lette kommunikationen med projektledere, som anvender PRINCE2® til planlægning og styring af projekter.
  • at øge beslutningstageres mulighed for at bidrage til projekter og projektfaser gennem en basal forståelse af principperne i struktureret projektstyring og specielt PRINCE2®.
  • at give beslutningstagere tilstrækkelig information til at kunne tildele ressourcer til en implementering af et PRINCE2® baseret projektstyringssystem.

Seminar indhold

Introduktion til PRINCE2® 

PRINCE2® processerne, komponenterne og teknikkerne vil blive gennemgået og forklaret. Indholdet af PRINCE2® og fordele ved anvendelse af PRINCE2® drøftes.

Den procesbaserede fremgangsmåde

PRINCE2® er procesdrevet, hvor hver proces anvender komponenter og teknikker. PRINCE2® procesmodellen bliver gennemgået med fokus på beslutningstagerprocessen ”Ledelse af et Projekt”

Projektets organisering

En forklaring og vurdering et PRINCE2® projekts organisationsstruktur og roller. Kunde/leverandør miljøet og styregruppens roller drøftes.

Kontroller

Der fokuseres på PRINCE2® kontrolstruktur med fokus på projektinitiering, faseafslutningsvurderinger, statusrapporter og tolerancer. Vigtigheden af at identificere, reviewe og logge forretningsudbytter og projektrisici vil blive gennemgået og drøftet.

Det videre forløb

Hvordan PRINCE2® kan implementeres i en eksisterende projektorganisation drøftes ud fra et aktuelt eksempel.

Detaljer for seminaret

Seminaret leveres af en erfaren godkendt PRINCE2® træner/konsulent med praktisk erfaring i anvendelse af PRINCE2® fra en lang række projekter.

Før afholdelse af seminaret afholdes et møde hos kunden, for herigennem at optimere seminaret til kundens specifikke behov.

Seminaret varighed er én dag

Deltagerne får udleveret seminarmateriale, som bl.a. indeholder et sæt af typiske spørgsmål, som projektlederen bør kunne besvare tilfredsstillende inden et projekt eller en projektfase godkendes for gennemførelse.

Seminaret afholdes hos kunden eller i de af kunden anviste lokaliteter.

For yderligere information venligst kontakt SPOCE.DK her.

The MSP® and PRINCE2® Licensed Affiliate logos are trademarks of AXELOS Limited, 

used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

MSP®, PRINCE2®, MoV® and ITIL® are Registrered Tademarks of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved

The SPOCE logo is a Trade Mark of SPOCE Project Management Limited​